De basis op orde? Dan is het tijd voor de volgende stap!

Hoe kunt u zich verder doorontwikkelen?

De implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording zal voor de ene lokale overheid grotere gevolgen hebben dan voor de andere. Dit hangt onder andere af van de vraag of en in hoeverre u reeds een verbijzonderde interne controle uitvoert, wat de kwaliteit daarvan is en wat uw ambitieniveau is ten aanzien van het verder in control komen. Als de basis van de interne controle op orde is, dan onderscheiden wij twee manieren waarop wij u kunnen ondersteunen met verdere doorontwikkeling:

  1. Zorgen dat uw organisatie en de processen daarbinnen controleerbaar zijn. Dat betekent dat de organisatie in staat is op basis van de bestaande processen te controleren of er rechtmatig en getrouw gehandeld is. 
  2. Zorgen dat u (verder) in control komt. Dit gaat verder dan de minimale variant. Hierbij heeft u een ambitie waarin de rechtmatigheidsverantwoording u het momentum geeft voor verandering. U wilt uw processen in de eerste lijn beter organiseren en innoveren (bijvoorbeeld door digitalisering). Zorgen dat proceseigenaren vanuit integraal management ook verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de getrouwheid en rechtmatigheid van hun processen.  

1. Controleerbaar zijn

Controleerbaar

Om u te ondersteunen naar het minimale variant van de rechtmatigheidsverantwoording, bieden wij u de volgende mogelijkheden. Uiteraard is onze dienstverlening altijd maatwerk. Maar u kunt onder andere denken aan: 

  • Scan om de verschillen tussen het huidige niveau van (verbijzonderde) interne controle en het minimale niveau benodigd voor de rechtmatigheidsverantwoording;
  • Meedenken, opstellen of reviewen van uw plan van aanpak voor de implementatie; 
  • Coaching en ‘on the job training’ van uw medewerkers (verbijzonderde) interne controle.

 

2. (Verder) in control komen

in control

Wilt u de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording gebruiken om uw interne beheersing door te ontwikkelen, dan bestaan daar uiteraard ook mogelijkheden voor. Enkele voorbeelden zijn:

  • Mee- en tegendenken in uw control ambitie, alsmede het concretiseren van de stappen en het tijdspad om uw ambitie te realiseren;
  • Doorlichten van processen in het licht van uw ambitie (gap-analyse op procesniveau tussen huidige niveau en ambitieniveau);
  • Procesbegeleiding;
  • Coaching en ‘on the job training’ van uw medewerkers (proceseigenaren, medewerkers (verbijzonderde) interne controle);
  • Onderzoek concrete mogelijkheden tot automatisering of digitalisering van processen en audits. 

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.