WELKOM OP RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING.NL

Wat is de rechtmatigheidsverantwoording?

Vanaf begrotingsjaar 2022 vindt er een verandering plaats in de verantwoordelijkheden met betrekking tot de rechtmatigheid van de jaarrekening van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Niet langer is het de accountant die vaststelt dat in lijn met wet- en regelgeving wordt gehandeld, maar is het college* aan zet. 

Eén van de adviezen van de VNG-commissie onder leiding van Staf Depla in 2014 betrof de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. En nu, 6 jaar later, is de invoering aanstaande.

Veel organisaties zijn nog onzeker of ze gereed zijn voor de invoering. Dit is onder andere ingegeven door de nog steeds bestaande onzekerheden over de praktische gevolgen van de invoering. Wanneer heeft het college voldoende gedaan om de rechtmatigheidsverantwoording te kunnen ondertekenen? Graag informeren wij u over de actuele status. Wij hebben een gratis scan ontwikkeld voor raadsleden, collegeleden, proceseigenaren en medewerkers verbijzonderde interne controle (of interne auditors). Afgestemd op hun specifieke rol in het proces. Nieuwsgierig? Volg de link hiernaast en voer de scan direct gratis uit!

Uiteraard kunnen wij u ook ondersteunen. Om een goede start te maken, of om verder door te ontwikkelen als u al een goede basis heeft staan. Op onze site blijven wij u voorzien van informatie op de rechtmatigheidsverantwoording.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op

* Overal waar college staat kan ook gedeputeerde staten of dagelijks bestuur gelezen worden

Doe nu onze gratis quickscan!

Quickscan

Benieuwd wat u eigenlijk al weet over de rechtmatigheidsverantwoording? En of u op schema ligt met de voorbereidingen? Wij hebben een gratis quickscan om te bepalen wat uw kennisniveau is  en waar u staat in de voorbereiding. 

Daarnaast geeft de quickscan u ook concrete tips en aanwijzingen voor hoe u zich, in uw rol, de komende tijd verder kunt voorbereiden voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. 

Uit ons onderzoek blijkt dat merendeel gemeenten nog steeds op zoek is naar meer duidelijkheid

Op 1 juni 2017 verscheen de meicirculaire gemeentefonds waarin de komst van de rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen werd aangekondigd. Nu, bijna 3 jaar later, is de informatievoorziening vanuit de rijksoverheid nog steeds beperkt. Ook de onlangs verschenen notitie van de commissie Bado geeft maar beperkt duidelijkheid. Uit ons onderzoek blijkt dat veel gemeenteraden waarschijnlijk daarom nog niet geinformeerd zijn over de consequenties.

Onderzoek rechtmatigheidsverantwoording

Hoe is de rechtmatigheidsverantwoording ontstaan? Een chronologisch overzicht tot nu toe:

14 december 2020
14 december 2020

Consultatie notitie rechtmatigheidsverantwoording

In het consultatiedocument notitie rechtmatigheidsverantwoording (vervanger van de kadernota rechtmatigheid) is de praktische toepassing van de rechtmatigheidsverantwoording in de praktijk uitgewerkt door de commissie BBV. N.b: het is een consultatiedocument en tot 27 januari 2021 kunt u uw reactie mailen naar commissie.bbv@minbzk.nl
???? 2020
???? 2020

NBA handreiking

In de notitie rechtmatigheidsverantwoording van de commissie Bado is opgenomen dat de Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants (NBA) een handreiking opstelt voor accountants voor de effecten van de rechtmatigheidsverantwoording op de controlewerkzaamheden.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.